Navigatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden en aanvullende algemene voorwaarden Quokka

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 ‐ Identiteit van de ondernemer 

Artikel   3 – Toepasselijkheid 

Artikel   4 ‐ Het aanbod 

Artikel   5 ‐ De overeenkomst 

Artikel   6 – Herroepingsrecht 

Artikel   7 ‐ Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Artikel   8 ‐ Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

Artikel   9 ‐ Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Artikel 10 ‐ Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 11 ‐ De prijs 

Artikel 12 ‐ Nakoming en extra garantie 

Artikel 13 ‐ Levering en uitvoering 

Artikel 14 ‐ Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 15 – Betaling 

Artikel 16 – Klachtenregeling 

Artikel 17 – Geschillen 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 ‐ Definities  In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud  en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale  inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van  een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 

2. Bedenktijd: de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels‐, bedrijfs‐, ambachts‐ of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag; 

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten  en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel ‐ waaronder ook begrepen e‐mail ‐ dat de consument of  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een  manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel  waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de  overeenkomst op afstand; 

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt  gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,  digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of  mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 ‐ Identiteit van de ondernemer 

Quokka  Johannes Vermeerstraat 14, 3781XE Voorthuizen  Telefoonnummer: 06-29510218  E‐mailadres: info@quokka-tuinhuizen.nl  KvK‐nummer: 67202608 Btw‐identificatienummer:NL126610253B02

 

Artikel 3 ‐ Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot  stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de  ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de  algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product‐ of  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op  de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

Artikel 4 ‐ Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,  digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik  maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden  producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het  aanbod binden de ondernemer niet. 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 

Artikel 5 ‐ De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde  voorwaarden. 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de  overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders ‐ op de hoogte stellen of de consument aan zijn  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor  een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te  verbinden. 

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de  consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;  

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik  kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover  van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van  de overeenkomst op afstand; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.  

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste  levering. 

 

Artikel 6 ‐ Herroepingsrecht 

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende  een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag  de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)  verplichten. 

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de  consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de  consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De  ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke  wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende  levertijd weigeren. 

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste  onderdeel heeft ontvangen; 

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:  de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft  ontvangen.  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale  inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave  van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,  maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is  geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of  het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na  het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde  bedenktijd. 

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft  verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt  de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 

 

Artikel 7 ‐ Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij  zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en  de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product  slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is  van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer  hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het  herroepingsrecht heeft verstrekt. 

 

Artikel 8 ‐ Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn  door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de  ondernemer.  

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt  de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer.  Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument  heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de  bedenktijd is verstreken. 

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs  mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de  consument. 

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de  ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer  aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de  dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een  beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de  ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door  de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige  nakoming van de verbintenis.  

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of  elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot  levering van stadsverwarming, indien:  

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de  kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;  

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van  gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een  materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van  de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende  overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 9 ‐ Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk  maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten  door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen  14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer  aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft  ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk  tijdstip eerder valt.  

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft  gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor  de consument. 

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste  standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet  terug te betalen. 

 

Artikel 10 ‐ Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar  alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de  overeenkomst, heeft vermeld: 

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt  waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen  voordoen 

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt  verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de  ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid  krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de  succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de  overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;  

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst  een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,  goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde  datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die  worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die  duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn  om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,  maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde  afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

11. Verzegelde audio‐, video‐opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na  levering is verbroken; 

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

 

Artikel 11 ‐ De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in  btw‐tarieven. 

 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag  waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 

Artikel 12 ‐ Nakoming overeenkomst en extra garantie  

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid  en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen  en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat  het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie  beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten  in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,  importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent  die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de  nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

 

Artikel 13 ‐ Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen  en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot  verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft  gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal  de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen  uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht  op eventuele schadevergoeding. 

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft  onverwijld terugbetalen. 

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend  gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 14 ‐ Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een  bepaalde periode;  - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of  vernieuwd voor een bepaalde duur. 

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die  strekt tot het geregeld afleveren van dag‐ nieuws‐ en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend  worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van  ten hoogste één maand. 

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De  opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag‐, nieuws‐ en weekbladen en tijdschriften. 

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag‐, nieuws‐  en weekbladen en tijdschriften (proef‐ of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend  voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef‐ of kennismakingsperiode. 

 

Duur: 

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur  verzetten. 

 

Artikel 15 ‐ Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door  de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de  bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de  overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn  aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden  nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft  plaatsgevonden. 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld  aan de ondernemer te melden. 

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de  ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14  dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van  betaling binnen deze 14‐dagen‐termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente  verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke  incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over  openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de  volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de  consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 ‐ Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de  klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de  consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend  bij de ondernemer. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend. 

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in  onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de  geschillenregeling. 

 

Artikel 17 ‐ Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 18 ‐ Aanvullende of afwijkende bepalingen  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele  van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze  door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. 

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden Quokka

Quokka., KvK nr.  is statutair gevestigd  te Voorthuizen en gevestigd  te Johannes Vermeerstraat 14, 3781 XE Voorthuizen. Deze aanvullende voorwaarden zijn van  toepassing op elk aanbod van Quokka

 

Levering

In  het  geval  van  grotere  pakketten  zal  er  geleverd  worden  naast  de  (vracht)auto,  aan  de  verharde  openbare weg. Het  is  de verantwoordelijkheid  van  de  chauffeur  waar  uiteindelijk  het  bestelde artikel  wordt  gelost.  Dit  kan  eventueel  in  overleg  met  de  klant  gebeuren.  Indien  de  chauffeur  de  goederen verder moet leveren dan de verharde openbare weg, kan Quokka nooit aansprakelijk worden gesteld voor  eventuele schade. 

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen,  zoals  omschreven  in  artikel  6  van  onze  algemene  voorwaarden,  dan  vindt  u  de  daarvoor  benodigde  informatie via de link retourprocedure op onze website. 

Adres 

U  dient  eventuele  wijzigingen  in  (aflever)adres  en  contactinformatie  als  telefoonnummer(s)  en/of  e‐ mailadres tijdig voor aflevering aan ons door te geven. 

Eigendomsvoorbehoud 

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op u nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het  risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan u. 

Bijzondere bepalingen voor ondernemer‐klanten 

Indien de klant geen consument‐koper in de  zin van artikel 7:5 van het Burgerlijke Wetboek is en dus  handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: ‘de klant’), zijn de volgende bepalingen van  toepassing.  Deze  "Bijzondere  bepalingen  voor  ondernemer‐klanten"  prevaleren  over  de  algemene  bepalingen van artikelen 1 tot en met 18 van onze algemene voorwaarden voorwaarden. 

1. Geen herroepingsrecht  De  klant  heeft  geen  herroepingssrecht.  Artikelen  6,  7,  8  en  alle  andere  verwijzingen  naar  het  herroepingsrecht in onze algemene voorwaarden zijn derhalve niet van toepassing. 

2. Geschillen, branchegarantie, aanvullende of afwijkende bepalingen  Artikel  14 en  15  (geschillenbeslechting), artikel  17  (branchegarantie) en artikel  17  (aanvullende  of  afwijkende bepalingen) in onze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. 

3. Voorbehoud ten aanzien van de levering 

 Quokka behoudt zich het recht voor om de (inhoud van de) levering aan te passen, mits dit slechts in  de handel gebruikelijke kwantitatieve of kwalitatieve afwijkingen betreft en deze aanpassing redelijk  is. 

4. Conformiteit en rechten bij non‐conformiteit 

a. Of  de  producten  aan  de  overeenkomst  beantwoorden,  wordt  aan  hand  van  de  wettelijke  regels  daaromtrent  bepaald,  tenzij  in  deze  "Bijzondere  bepalingen  voor  ondernemer‐klanten"  hiervan  wordt  afgeweken.  Het  recht  op  schadevergoeding  is  in  Artikel 8 hieronder geregeld. 

b. De  klant  kan  zijn  rechten  bij  non‐conformiteit  slechts  uitoefenen  onder  inachtneming  van artikel  7:21 van  het Burgerlijke Wetboek. Daartoe dient  de klant  de producten  bij  levering te onderzoeken en eventuele gebreken binnen 14 dagen schriftelijk te melden.  c. De  verjaringstermijn  voor  rechten  uit  hoofde  van  non‐conformiteit  bedraagt  12  maanden vanaf de risico‐overgang op grond van Artikel 5.  d. Bij  second‐hand  producten  kan  de  klant  geen  beroep  doen  op  non‐conformiteit. 

5. Overgang van het risico  Tenzij Quokka en de klant anders zijn overeengekomen, worden de producten "ex Works" geleverd. 

6. Eigendomsvoorbehoud 

a. Tot  volledige  voldoening  van  de  koopprijs  blijven  de  producten  in  het  eigendom  van  Quokka.  Tot  de  eigendomsovergang  zal  de  klant  naar  redelijkheid  voor  de  producten  zorgen en deze bewaren. 

b. De  klant  zal  Quokka  terstond  mededeling  doen  van  inbeslagname,  insolventie,  beschadiging of verlies van de producten en het overdragen van bezit en houderschap. 

c. Indien  de  klant  in  de  voorgenoemde  plichten  tekortschiet,  heeft  Quokka  na  ingebrekestelling het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

7. Niet‐beschikbaarheid van producten  Indien Quokka producten om  redenen die niet aan haar kunnen worden  toegerekend, niet van haar  leveranciers ontvangt, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. In voorkomende  gevallen  zal  Quokka  de  klant  terstond  per  e‐mail,  telefoon  of  fax  over  de  niet‐beschikbaarheid  van  producten informeren en, indien van toepassing, betalingen van de klant terstond restitueren. 

8. Aansprakelijkheid 

a. De  aansprakelijkheid  van  Quokka  is  beperkt  tot  vergoeding  van  de  directe  schade  tot  een  maximum van de koopprijs van de producten.

b. Quokka is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst,  niet  gerealiseerde  besparingen,  bedrijfsuitval  of  schade  als  gevolg  van  aanspraken  van  afnemers van de klant.

c. De voorgenoemde beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Quokka of  haar  leidinggevend  personeel, en  niet  indien  de  aansprakelijkheid  op  grond  van  de  regels  omtrent de productenaansprakelijkheid niet kan worden beperkt of uitgesloten.

d. Quokka  dient  slechts  schade  conform  dit  artikel  8  te  vergoeden  indien  de  klant  deze onmiddellijk na het ontstaan schriftelijk heeft gemeld.

9. Overige bepalingen 

a. De  klant  kan  de  rechten  en  plichten  uit  de  overeenkomst  niet  zonder  voorafgaande  schriftelijke toestemming van Quokka aan derden overdragen.

b. De overeenkomst tussen Quokka en de klant wordt door het Nederlands recht beheerst, het  Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

© 2016 - 2018 Quokka | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.